Szpital

Centrum Medyczne im. Bitwy Warszawskiej 1920 r. w Radzyminie na Liście Sieci Szpitali.

    Miło nam poinformować Państwa, że zgodnie z zapisami ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych – Centrum Medyczne im. Bitwy Warszawskiej 1920 r. w Radzyminie, znalazło się na liście Sieci Szpitali opublikowanych w dniu 27 czerwca 2017 r., przez Mazowiecki Odział Narodowego Funduszu Zdrowia.

    Dzięki sieci wkraczamy na drogę porządkowania służby zdrowia nie tylko w Radzyminie, ale w całej Polsce. Od października 2017 roku, aż do 2021 roku, świadczenia medyczne udzielane pacjentom w ramach hospitalizacji oraz opieki ambulatoryjnej, będą finansowane z Budżetu Państwa. Jest to gwarancja ciągłości i stabilności finansowej usług świadczonych przez Centrum Medyczne. Automatycznie zyskamy szansę na lepsze kontrakty, niż wynikające z tegorocznego finansowania przez z NFZ. Nowe warunki funkcjonowania szpitala pozwolą również na optymalizację struktury przychodów i kosztów leczenia oraz lepszą koordynację świadczeń szpitalnych i ambulatoryjnych.

    Z punktu widzenia szpitala teraźniejsze zmiany są rewolucyjne, bowiem zobowiązują NFZ do zawarcia ze szpitalem umowy na świadczenie usług medycznych bez konieczności uczestnictwa w postępowaniach konkursowych. W ramach sieci szpitali będzie finansowane leczenie szpitalne, nocna i świąteczna opieka zdrowotna, programy lekowe, rehabilitacja lecznicza, a także część świadczeń specjalistycznych realizowanych w poradniach przyszpitalnych. W ramach w/w zmian, w Centrum Medycznym powstanie aż 9 poradni przyszpitalnych (dermatologia i wenerologia, diabetologia, endokrynologia, gastroenterologia, kardiologia, nefrologia, neurologia, onkologia i reumatologia), dzięki którym zostanie skrócona kolejka oczekiwania dla pacjentów po hospitalizacji, a tym samym zwiększy się nie tylko kompleksowość leczenia ale również dostępność.

    Nieustannie od 2011 roku, prowadzona jest systematyczna modernizacja i rozbudowa potencjału Centrum Medycznego, to właśnie dzięki tym działaniom, dziś możemy cieszyć się, że nasz Szpital wpisuje się w organizowany przez Ministerstwo Zdrowia model kompleksowej opieki specjalistycznej.

   Dyrekcja Centrum Medycznego jest pełna uznania dla zespołu medycznego - lekarzy i pielęgniarek oraz wszystkich pozostałych osób zaangażowanych w przygotowanie do wdrożenia procedur dzięki którym możemy być w Sieci Szpitali.

   Dziękuje wszystkim osobom za wspólny wysiłek, dzięki któremu możemy pochwalić się dzisiaj obecnością na Liście Ministerstwa Zdrowia.

Na bazie Centrum Medycznego funkcjonuje 35 łóżkowy Oddział Chorób Wewnętrznych z dostępem do ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w zakresie 23 specjalizacji oraz do pracowni mi.in. ultrasonografii, endoskopii, radiodiagnostyki, wstępnej nieinwazyjnej diagnostyki kardiologicznej. W strukturze placówki znajduje się nowoczesny Zakład Rehabilitacji, który świadczy usługi w zakresie fizykoterapii i kinezyterapii dla pacjentów hospitalizowanych. Pacjentom Szpitala zapewniamy również wsparcie psychologa klinicznego i certyfikowanych psychoterapeutów. Prężnie działa opieka długoterminowa i środowiskowa, która jest kontynuacją leczenia poszpitalnego.
 
W Szpitalu, w Oddziale Chorób Wewnętrznych, rocznie hospitalizuje się ok. 1000 pacjentów. Hospitalizacja odbywa się w komfortowych, odnowionych, przytulnych 3-4 osobowych salach z własnymi węzłami sanitarnymi, dostępem do nieodpłatnej tv oraz wyżywieniem 3 posiłkowym. 

W grudniu 2014 r., miesięcznik Forbes opublikował ranking finansowy szpitali gminnych i powiatowych, przygotowany przez spółkę Magellan we współpracy z Deloitte Polska. Centrum Medyczne SPZ ZOZ zajęło pierwsze miejsce w rankingu zdobywając łącznie 50 punktów i wyprzedzając duże ośrodki powiatowe.
Centrum Medyczne im. Bitwy Warszawskiej 1920 r., od lat jest jedną z kluczowych jednostek organizacyjnych w systemie opieki zdrowotnej powiatu wołomińskiego, obecnie dobrze zarządzany - jest wizytówką miasta i regionu. W rankingu oceniono m.in. finanse szpitala, sposób zarządzania, kwalifikacje kadry i warunki pobytu pacjentów. Wszystkie te wartości zostały ocenione przez kapitułę niezwykle wysoko.

Kadra zarządzająca stale dąży do poprawy jakości świadczonych usług i zapewnienia pacjentom komfortowej opieki, z uwzględnieniem ich indywidualnych potrzeb zdrowotnych. Szpital angażuje się w akcje profilaktyki zdrowia, działa na rzecz społeczności lokalnej, współpracuje z organizacjami pozarządowymi.

Informacja o ewentualnych kosztach związanych z hospitalizacją

Zasady i organizacja wykonywania odpłatnych świadczeń zdrowotnych w Centrum Medycznym im. Bitwy Warszawskiej 1920 r. w Radzyminie - SPZ ZOZ, zostały ustalone Zarządzeniem nr 45/2017 Dyrektora Centrum Medycznego z dnia 30.05.2018 roku. 

Cennik za usługi medyczne obowiązuje w następujących przypadkach:
 • w przypadku osób nieuprawnionych do świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych;
 • pacjent chcący uzyskać świadczenie zdrowotne na własne żądanie, bez skierowania od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, przy czym uzyskanie świadczenia zdrowotnego przez pacjenta nie może naruszać ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych z dnia 27 sierpnia 2004 r. (Dz.U. 2004, Nr 210, poz. 2135 z późn. zm.),
 • pacjent zobowiązany do pokrycia kosztów pomocy medycznej, w przypadku braku potwierdzenia prawa do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie dokumentu elektronicznego – w systemie eWUŚ lub nie złożenia pisemnego oświadczenia o przysługującym mu prawie do świadczeń opieki zdrowotnej lub w przypadku braku skierowania,
Opłata za hospitalizację wynosi 290,67 zł. brutto za dobę.
 
Koszty osobodnia hospitalizacji określa się z uwzględnieniem obowiązującego cennika za świadczenia zdrowotne (procedury medyczne), aktualnych cen za osobodzień pobytu na oddziale chorób wewnętrznych oraz kosztów rzeczywistych (poniesionych przez Szpital) użytych u danego Pacjenta: wyrobów medycznych (materiałów medycznych), produktów leczniczych (leków), preparatów krwiopochodnych, preparatów do żywienia poza- lub dojelitowego, nie ujętych w cenie procedury medycznej.

Hospitalizacja jest bezpłatna dla każdego pacjenta ubezpieczonego (w ramach umowy zawartej z Narodowym Funduszem Zdrowia)
 

Udostępnianie i odpłatność za dokumentację medyczną

W celu realizacji prawa pacjenta do dostępu do dokumentacji medycznej dotyczącej jego stanu zdrowia oraz udzielonych mu świadczeń zdrowotnych Centrum Medyzcne im. Bitwy Warszawskiej 1920 r. w Radzyminie - SPZ ZOZ, udostępnia dokumentację medyczną w sposób i na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Tekst jednolity Dz. U z 2016 r. poz. 186).

Dokumentacja medyczna może zostać udostępniona:
 • do wglądu – w siedzibie świadczeniodawcy;
 • poprzez sporządzenie wyciągów, odpisów lub kopii,
 • poprzez wydanie oryginału za pokwitowaniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu, jeżeli uprawniony organ lub podmiot żąda udostępnienia oryginałów tej dokumentacji, a także w przypadku gdy gdy zwłoka w wydaniu dokumentacji mogłaby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia pacjenta,
Za udostępnienie dokumentacji medycznej w formie jej wyciągów, odpisów lub kopii Centrum Medyczne im. Bitwy Warszawskiej 1920 r. w Radzyminie – Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej pobiera opłatę w wysokości: 
 • za jedna stronę wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej – 9,00 zł (w tym aktualny VAT),
 • za jedną stronę kopii dokumentacji medycznej – 0,30 zł (w tym aktualny VAT),
 • dokumentacja medyczna na elektronicznym nośniku danych – 1,80 zł (w tym aktualny VAT),
 • w przypadku wysyłania przez Centrum Medyczne im. Bitwy Warszawskiej 1920 r. w Radzyminie – Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej wyciągów, odpisów lub kopii podmiotom uprawnionym, Centrum Medyczne pobiera opłatę pocztowo-kancelaryjną w wysokości równowartości znaczka pocztowego na list polecony za potwierdzeniem odbioru ( zgodnie z obowiązującym cennikiem usług Poczty Polskiej).
Opłata za dokumentację medyczną pobierana jest na podstawie Art. 28 Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta Dz.U. 2017 poz. 1318 j.t. , Ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 887 z późn. zm.) oraz Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 9 lutego 2018 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale.

Opłaty za przechowywanie zwłok

W przypadku przechowywania przez okres dłuższy niż 72 godziny, zgodnie z art. 28 ust. 5 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 r. (Dz.U.2011.112.654) dopuszcza się pobieranie opłaty od osób i instytucji za przechowywanie zwłok.
Powyżej 72 godzin opłata za przechowanie zwłok wynosi 90,00 zł. brutto za dobę.

Opłatę pobiera się:
 1. od osób lub instytucji uprawnionych do pochowania zwłok pacjenta Centrum Medycznego im. Bitwy Warszawskiej 1920 r. w Radzyminie - SPZ ZOZ, za przechowywanie przez okres dłuższy niż 72 godziny,
 2. od gminy za przechowywanie zwłok pacjenta za okres przypadający po upływie 3 dni od powiadomienia gminy o konieczności pochowania zwłok,
Opłata naliczana jest za każdą rozpoczętą dobę ponad limity określone wyżej.