Aktualności

Podejrzenie Odry wśród Pacjentów CM Radzymin

Komunikat dotyczący zachorowań na odrę z dnia 24.05.2019 r.

Dyrekcja Centrum Medycznego im. Bitwy Warszawskiej 1920 r. w Radzyminie, informuje iż od 17 kwietnia 2019 r., nie pojawiły się nowe zachorowania na odrę, co pozwoliło na bezpieczne przywrócenie płynnego udzielania świadczeń medycznych w naszej placówce z dniem 24 maja 2019 roku.

Od chwili uzyskania wiadomości o pierwszym zachorowaniu na odrę, do dnia 23.05.2019 r., odnotowano tylko 4 przypadki zachorowania na odrę, potwierdzone badaniami.

Pragniemy poinformować Państwa, iż Dyrekcja Centrum Medycznego oraz cały zespół medyczny, dokładał wszelkich starań, aby w pełni zabezpieczyć zdrowie pacjentów korzystających w tym czasie z usług.

W związku z powyższym zapraszamy Państwa do korzystania z usług placówki zgodnie z obowiązującym harmonogramem przyjęć.Komunikat dotyczący zachorowań na odrę

Dyrektor Centrum Medycznego im. Bitwy Warszawskiej 1920 r. w Radzyminie, informuje, że w ostatnim tygodniu zgłoszono 6 przypadków podejrzenia zachorowania na odrę z czego 5 osób to pracownicy naszej placówki i 1 przypadek to osoba z NPL w Centrum Medycznym w Radzyminie. Na obecną chwile zostały potwierdzone 2 przypadki odry wśród pracowników naszej placówki.

Pozostałe osoby podejrzane o zachorowanie są w trakcie diagnostyki oraz przebywają na zwolnieniach lekarskich. Nie stanowią zagrożenia dla otoczenia.


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Odra to bardzo zaraźliwa, ciężka choroba wirusowa o ostrym przebiegu. Występuje najczęściej w wieku dziecięcym. Odra objawia się gorączką, wysypką i stanem zapalnym błon śluzowych. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) alarmuje, że ponad 41 tys. osób zostało zakażonych odrą w pierwszym półroczu 2018 roku.Od chwili uzyskania pierwszej wiadomości o podejrzeniu zachorowania na odrę, Dyrekcja Centrum Medycznego w Radzyminie podjęła działania przeciwepidemiczne.

▶️Osoba podejrzewająca u siebie zachorowanie na odrę:
a.umawiając się na wizytę lekarską telefonicznie powiadom personel o swoich objawach ( bezpośredni nr. telefonu: 22-7607134 – dzieci ; 22-7607200 – dorośli)
b.dorośli: po przybyciu do placówki nie czekaj w kolejce, podejdź do pierwszego stanowiska w Rejestracji Głównej – masz pierwszeństwo (wejście od strony Kasy, z tyłu budynku Przychodni)
c.personel zaprowadzi Cię do wyznaczonego gabinetu lekarskiego ( dorośli – gabinet nr. 20 )
d.dalsze postępowanie zgodne z zaleceniem lekarza.

▶️Punktu Pobrań - bezpośrednie wejście od strony parkingu z pominięciem wejścia głównego.

▶️Dzieci z podejrzeniem zachorowania na odrę: wejście główne – Poradnia Dzieci Chorych - gabinet nr. 12.

▶️Dzieci Zdrowe: wejście do Poradni Dzieci Zdrowych – od strony parkingu, przy Pracowni Endoskopowej z pominięciem wejścia głównego.

▶️Kobiety w ciąży:
a.wizyta u lekarza ginekologa bezpośrednio w Poradni Ginekologicznej z pominięciem rejestracji głównej
b.w przypadku wizyty u innych specjalistów, po wcześniejszej rejestracji telefonicznej – udaj się bezpośrednio do gabinetu lekarskiego
c.pobieranie badań laboratoryjnych w Punkcie Pobrań – kieruj się bezpośrednio do wejścia od strony parkingu.

Pozostali pacjenci korzystają z usług medycznych w CM Radzymin tak jak do tej pory: rejestracja telefoniczna, rejestracja indywidualna w Rejestracji Głównej, wizyta lekarska online, wizyta lekarska w wyznaczonym gabinecie lekarskim.

Zalecenia oparte na podstawie wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego i Krajowego Konsultanta w dziedzinie chorób zakaźnych dotyczące „ postępowania przeciwepidemicznego w związku z pojawieniem się w podmiocie leczniczym osoby z podejrzeniem zachorowania na odrę”.

W łagodzeniu objawów odry, szczególnie u dzieci poniżej 12. roku życia, nie należy stosować aspiryny z powodu ryzyka wystąpienia poważnych powikłań, np. zespołu Rey’a.
Odra należy do chorób wieku dziecięcego, jednak mogą na nią zapaść także dorośli.

Ogłoszenie ws konkursu na stanowisko Dyrektora Centrum Medycznego

                                                  Ogłoszenie o konkursie

 

Burmistrz Radzymina ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Centrum Medycznego im. Bitwy Warszawskiej 1920 r. w Radzyminie Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej

I. Nazwa i adres jednostki:

Centrum Medyczne im. Bitwy Warszawskiej 1920 r. w Radzyminie Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej, ul. Konstytucji 3 Maja 17,
05 – 250 Radzymin.

II. Stanowisko objęte konkursem:

Dyrektor Centrum Medycznego im. Bitwy Warszawskiej 1920 r. w Radzyminie Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej.

III. Do konkursu mogą przystąpić osoby posiadające:


1)      wymagania niezbędne (konieczne):
a)      wykształcenie wyższe,
b)      wiedza i doświadczenie dające rękojmię prawidłowego wykonywania obowiązków kierownika,
c)      co najmniej 5 letni staż pracy na stanowisku kierowniczym, albo ukończone studia podyplomowe na kierunku zarządzanie i co najmniej trzyletni staż pracy,
d)     brak prawomocnego skazania za przestępstwo popełnione umyślnie.

2)      Wymagania pożądane (dodatkowe):
a)      znajomość języka obcego,
b)      ukończone studia podyplomowe o kierunku zarządzanie w ochronie zdrowia,
c)      znajomość zasad finansów publicznych w podmiotach leczniczych, regulacji dotyczących spraw pracowniczych oraz zasad udzielania świadczeń zdrowotnych,
d)     wiedza i doświadczenie w pozyskiwaniu środków finansowych ze źródeł zewnętrznych,           
e)      umiejętność sprawnego i efektywnego kierowania dużym zespołem pracowników,
f)       samodzielność,
g)      komunikatywność,
h)      znajomość przepisów prawa dotyczących funkcjonowania podmiotów leczniczych.

IV.  Kandydaci zgłaszający się do konkursu składają:

a)      podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem,
b)      dokumenty stwierdzające posiadanie kwalifikacji wymaganych do zajmowania stanowiska dyrektora,
c)      dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganego stażu pracy,
d)     życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej,
e)      oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora,
f)       oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
g)      informację z Krajowego Rejestru Karnego opatrzoną datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed dniem zgłoszenia do konkursu,
h)      oświadczenie kandydata o braku prawomocnie orzeczonego wobec niego zakazu wykonywania zawodu, zawieszenia prawa wykonywania zawodu, ograniczenia prawa wykonywania zawodu lub zakazu zajmowania określonego stanowiska wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do ogłoszenia,
i)        oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych kandydata wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do ogłoszenia.


Odpisy lub kserokopie dyplomów, świadectw, zaświadczeń potwierdzających kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania stanowiska dyrektora oraz potwierdzające staż pracy
i dorobek zawodowy muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem ( każda strona ). Dopuszcza się samodzielne poświadczenie przez kandydata.

Na wniosek Komisji Konkursowej kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały dokumentów.

Dokumenty muszą być złożone w języku polskim lub przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego.

 
V. Termin i miejsce złożenia dokumentów:

1.      Wymagane dokumenty należy złożyć w zamkniętej kopercie, w sekretariacie (pok. 24) Urzędu Miasta i Gminy Radzymin, pl. T. Kościuszki 2, 05 – 250 Radzymin,
w godzinach urzędowania.

2.      Na kopercie należy umieścić swoje imię i nazwisko, adres, adres e – mail, numer telefonu kontaktowego oraz adnotację o treści: „Konkurs na stanowisko Dyrektora Centrum Medycznego im. Bitwy Warszawskiej 1920 r. w Radzyminie
Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej”.

3.      Dokumenty składa się do 11 czerwca 2019 r.

4.      Oferty zgłoszone po terminie nie będą rozpatrywane.

5.      Przewidywany termin rozpatrywania złożonych kandydatur nastąpi w ciągu 14 dni roboczych od upływu terminu składania dokumentów. Miejscem rozpatrzenia kandydatur będzie siedziba Urzędu Miasta i Gminy Radzymin. O terminie posiedzenia Komisji Konkursowej kandydaci zostaną poinformowani przez przewodniczącego Komisji Konkursowej drogą mailową.


VI. Informacje dodatkowe:

Informacje o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym jednostki objętej konkursem można uzyskać w siedzibie Centrum Medycznego im. Bitwy Warszawskiej 1920 r. w Radzyminie Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej.